Search

English

جلسه ۳: کمیسیون حقیقت و آشتی

در این وبینار بررسی می شود که کمیسیون حقیقت و سازش چیست و سپس نمونه آفریقای جنوبی مورد بحث قرار می گیرد. تاریخچه، روند تشکیل، نحوه کار کمیسیون و اثرات آن در این وبینار مورد بررسی قرار می گیرند.

در این وبینار نقش زنان، دانشجویان و دانشگاهیان در مبارزات آزادی خواهانه آفریقای جنوبی نشان داده می شود....
این وبینار وضعیت حقوق بشر در حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی و نقش فشارهای بین المللی در جنبش ضد آپارتاید...
در این وبینار بررسی می شود که کمیسیون حقیقت و سازش چیست و سپس نمونه آفریقای جنوبی مورد بحث قرار می گیرد....

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی