Search

English

بایدها و نبایدهای مرخصی زندانیان


زندانی در مرخصی چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد؟ زندانی در زمان مرخصی، آزاد است که مثل سایر مردم، هر کار مجاز و قانونی را انجام دهد و برای رفت و آمد یا انجام کارهایش، هیچ محدودیتی نه در قانون و نه در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها دیده نمی‌شود؛ مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی زندان، قاضیِ اجرایِ احکام یا دادستان به زندانی تکلیف کنند که در طول مدت مرخصی به طور نوبه‌ای برای معرفی خود به مراجع انتظامی مراجعه و حضور خود را در آنجا ثبت کند. یا مواردی که او را از حضور در بعضی اماکن منع کند. طبق ماده ۲۰۳ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، این موارد حتماً قبل از رفتن زندانی به مرخصی، به صورت کتبی به او اعلام و تفهیم می‌شود. و بر اساس ماده ۲۰۸ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها، زندانیان در حین مدت مرخصی باید مواظب رفتار و کردار خود باشند و از ارتکاب هر نوع جرمی خودداری کنند، چرا که برای بار اول، ۶ ماه و برای بار دوم یک سال و برای بار سوم، ۲ سال از مرخصی محروم خواهند شد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...