English

تصور کن – چهار: حامیان حقوق در حبس

تاریخ

برچسب‌ها

پیش‌تر گفتیم آن‌چه طی چهاردهه، بر ۴ نسل ایرانی و آن سرزمین رفته را به داوری دورتر تاریخ می‌سپاریم و در این رشته پادکست، تنها می‌پردازیم به چند نمونه از خروار ناحقی علیه حقوق بشر، طی خیزش زن-زندگی، آزادی. با ما همراه باشید!

ویدئوهای بیشتر ...