English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۵۰

تاریخ

برچسب‌ها

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به مسئله تجاوز به زنان بازداشت‌شده در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان پرداخته شد.

این برنامه اول اسفند ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

ویدئوهای بیشتر ...