English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۵۱

تاریخ

برچسب‌ها

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به مسئله وکیل تسخیری در ایران پرداخته شد.

این برنامه ۸ اسفند ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

ویدئوهای بیشتر ...