English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۵۴

تاریخ

برچسب‌ها

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به وضعیت نامناسب درمانی در زندان‌های ایران پرداخته شد.

این برنامه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

ویدئوهای بیشتر ...