Search

English

چگونه با کودکان در مواجهه با اخبار بد برخورد کنیم؟

آیا باید خبر کشته‌شدن یا بازداشت اطرافیان در جریان خیزش سراسری را برای کودکان کامل و دقیق بگویید یا به‌کل این اخبار را از آن‌ها پنهان کنیم؟ 

دکتر لاله مهراد، رواشناسی بالینی، در این چند دقیقه به این سوال پاسخ می‌دهد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...