Search

English

جلسه ۵: پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی در حقوق بشر

پیش درآمد درس شمارۀ ۵
مرحلۀ چهارم – کنکاش و گزینش تاکتیک ها

Five Steps to Tactical Innovation – Lesson 5 from Tavaana
پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی
١. شناسایی مسئله
٢. تدوین بینش و هدف مشترک
٣. تعریف میدان عملیاتی (Terrain) با استفاده از ابزار نقشۀ تاکتیکی و طیف همپیمانان (Tactical Map and Spectrum of Allies)
شناسایی مجموعۀ روابط پیرامونِ مسئلۀ اجتماعیِ شناسایی شده و مورد نظر
شناسایی رشتۀ تسلسلِ همپیمانان و رقیبان
۴. کنکاش و گزینش تاکتیک ها
۵. نقشه و برنامهریزیِ عملیاتی (Action Plan) برای به اجرا گذاردن تاکتیکها
اهداف دانشجو

در درسِ چهارم با چگونگیِ ترسیم طیفِ همپیمانان و دسته بندیِ افراد، تشکل ها و نهادهایِ اجتماعی در قالبِ رابطۀ مرکزی و تجسم نموداریِ این گروه ها، از حامیانِ دگرگونی گرفته تا مخالفان آن، در چارچوبِ هدفِ تعریف شده و مورد نظر خود، آشنا شدید.

در درس پنجم با چگونگی استفاده از این ابزار برای کنکاش و گزینشِ تاکتیک هایِ مناسب برای افزودن بر دامنۀ حمایت ها و کاستن از شدّت و حدّت مخالفت هایِ شناسایی شده در رابطه با هدفِ تعریف شدۀ خود، آشنا خواهید گشت.

١ – شش دلیل برای اثباتِ ضرورتِ نوآوریِ تاکتیکی بیابید.

آموزش درس حاضر را با خواندن شش استدلال زیر آغاز کنید:

  الف – در رابطه با تأثیرگذاری و آنچه انجام آن امکان پذیر است، چه می دانیم؟ تاکتیک ها به تعریف و تدوین استراتژی کمک می کنند.

  ب – کاراییِ هر راهکار تاکتیکی بستگی به مخاطب دارد و مخاطبینِ مختلف، راهکارهایِ تاکتیکیِ مختلفی می طلبند.

  پ – جذابیّتِ هر راهکار تاکتیکی بستگی به طیفِ مشروعیّت دهندگان (Constituencies) دارد.

  ت – انعطاف پذیریِ تاکتیکی سرچشمۀ [قابلیّتِ] غافلگیریِ [مخالفان] است.

  ث – تاکتیکها به شکل عینی به مشارکتکنندگان و به ناظران، راهکارهایِ حضور فعال در صحنۀ عمل را نشان میدهند.

  ج – راهکارهایِ تاکتیکی به سان نظامهایِ عاملِ آموزشییی ([Operational] Training Systems) میباشند که بواسطۀ آنان مشارکتکنندگان و همپیمانان به نوبۀ خود، در کارکردِ تشکیلاتیِ سازمان تعهّدپذیز میشوند.

آیا با شش استدلال فوق موافقید؟ آیا در تلاش برای دگرگون کردن وضعیّتی، هیچ تجربۀ شخصییی دارید که بتواند به نوبۀ خود برای توجیح ضرورتِ نوآوریِ تاکتیکی، پشتوان های مستدل بشود؟

٢ – فرایند چگونگی تدوین نوآورانۀ یک راهکار تاکتیکی از بطن یک مورد مشخص و با استفاده از ابزار طیف همپیمانان را در درس حاضر و به عنوان نمونه، مشاهده کنید.

پس از آن که مهارت خود را در شناسایی مخاطب و تعین مقاصدِ راهکارهایِ تاکتیکی با بررسی مواردی که به عنوان نمونه ارائه شدند، به آزمون گذاشتید، تدوین و توسعۀ تاکتیکهای مناسب را با استفاده از ابزار طیف همپیمانان خواهید آموخت. و پس از آن که توانستید یک رشته تاکتیکهای منطبق با مخاطبینِ مشخص خود را تدوین کنید، آمادگی لازم را برای فراگیری مرحلۀ پنجم و نهایی، یعنی تنظیم یک برنامۀ عملیاتی (Action Plan)، به دست خواهید آورد.

٣ – با استفاده از تحلیل طیف همپیمانان، مخاطبین خود را شناسایی کرده، راهکارهایِ تاکتیکیِ مناسب را برای دستیابی به هدف ارائه دهید.

معمولاً دستیابی به هدف تنها از طریق یک تاکتیک واحد میسر نمیشود. برای نیل به هدف، غالباً یک رشته تاکتیکهایِ متفاوت و تدوین شده در انطباق با مخاطبینِ مختلف و در راستای بالا بردن میزانِ مشارکتِ مردم در قبول مسئولیتِ عملی در حل مسئله، لازم و ضروری می باشد. راهکارهایِ تاکتیکیِ فوق در طی یک فرایند تحلیلیِ طیفِ همپیمانان به دست می آید. با این حال، بهره بردن از راهکارهایِ تاکتیکی یی که دیگران از آنها سود برده اند و نیز با استفاده از فنّ موسوم به طوفان مغزی یا Brainstorming با آنهایی که دغدغۀ مسئلۀ مورد نظر را دارند، روش هایِ مضاعف برای تدوین تاکتیک هایِ منطبق با مخاطب و هدف را تشکیل میدهند.

در درس ششم، با چگونگیِ برنامه ریزیِ عملیاتی از طریق ترکیبِ راهکارهایِ تاکتیکیِ منطبق با طیفِ مخاطبین، آشنا خواهید شد. به علاوه، با فرایند انتخابِ تاکتیک هایی که در مواردی متفاوت با مسئلۀ مورد نظر شما به کار گرفته شده اند ولی می توانند با آن تطبیق داده شوند، آشنایی به دست خواهید آورد.

تکلیف ها

خواندنی ها
۱. مقدمه درس ۵
۲. مرور: “نیاز به تاکتیک‌های جدید” Johnson
۳. نیاز به نمونه‌های تاکتیک‌های جدید
۴. مطالعه موردی: درگیری از پایین به بالا: جنبش ضدّ نژاد پرستی‌ در آفریقای جنوبی
تکلیف قبل از کنفرانس آن لاین:
از مطالعه موردی استفاده کنید:
درگیری از پایین به بالا: جنبش ضدّ نژاد پرستی‌ در آفریقای جنوبی
۱. تمامی راهکارهای تاکتیکی‌ یی را که به نظرتان می‌رسد، شناسایی و تدوین کنید.
۲. مخاطب یا مخاطبینِ هر یک از این راهکارهای تاکتیکی را شناسایی کنید.
۳. با استفاده از جدول “شش دلیل”، راهکارهای تاکتیکی شناسایی شده و مخاطبین را در تناسب با یکدیگر قرار دهید.
۴. پس از تکمیل جدول و با استفاده از جی‌مِیل، نسخه‌ای از آن را برای Nancy Pearson ارسال کنید.
[email protected]
کنفرانس آن لاین
زمان و تاریخ: چهارشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰ به وقت تهران
Nancy Pearson : گام ۴: کشف و انتخاب مخاطبان و تاکتیک ها
تکلیف بعد از کنفرانس آن لاین:
۱. “چگونگی کشف و انتخاب تاکتیک ها” را مطالعه کنید.
۲. “تطبیق تاکتیک ها” از کتاب تاکتیک‌های جدید را مطالعه کنید، صفحه ۱۶۱- آن لاین:
https://www.newtactics.org/sites/newtactics.org/files/resources/18tools.pdf
۳. با استفاده از مساله، هدف، نقشه تاکتیکی و طیف هم پیمانان

یک مخاطب انتخاب کنید
هدف کوچک تر خود را برای مخاطب شناسایی نمائید (از مخاطب چه انتظاری دارید یا چگونه میخواهید که مخاطب شما را به هدف بزرگتر برساند)
چندین تاکتیک را که با مخاطب قابل استفاده باشد، شناسایی نمائید.
آیا این تاکتیک‌ها قابل اقتباس از مواردی که قبلا مطالعه کرده اید، هستند؟
۴. پاسخ‌های خود را در فرم “انتخاب مخاطب و تاکتیک ها” Select Target and Tactics بنویسید.
۵. فرم را به Nancy Pearson بفرستید [email protected].


اختصاص “مرکز قربانیان شکنجه- پروژه تاکتیک‌های جدید در حقوق بشر” به عنوان منبع اصلی‌ اطلاعاتی‌ این سند می‌‌باشد.

غیر تجاری این اطلاعات برای هیچ گونه منفعتی استفاده نمی‌‌شود.

سهم یکسان اگر می‌‌خواهید هر گونه تغییری در کار وارد کنید، شما می‌‌توانید حاصل کار را تنها تحت همان مجوز یا مجوز مشابه منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی‌ دانش و اطلاعت این تغییرات را با CVT-New Tactics به اشتراک گذارید.

درآمدی به درس نخستمقدمه ای بر استراتژی و تاکتیک View more presentations from Tavaana اهداف دانشجو ۱....
یش درآمد درس شمارۀ ٢مراحل اوّل و دوّم – خویشتن را بشناسید – طرح مسئله و تعین هدف Overview of strategy...
پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی١. شناسایی مسئله٢. تدوین بینش و هدف مشترک٣. تعریف میدان عملیاتی (Terrain)...
پیش درآمد درس شمارۀ ۴مرحلۀ سوّم – “میدان عملیاتی خود را، خویشتن را، و مخالف خود را بشناسید”...
پیش درآمد درس شمارۀ ۵مرحلۀ چهارم – کنکاش و گزینش تاکتیک ها Five Steps to Tactical Innovation –...
پیش‌درآمد درس شمارۀ ۶مرحلۀ پنجم و فراتر – تهیۀ برنامۀ عملیاتی – ترکیب استراتژی و تاکتیک و فعال کردن آنها پنج...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی