Search

English

جلسه دوم: اتحادیه‌ها و تغییر دموکراتیک

در این جلسه، اتحادیه‌ها به عنوان یکی از نهادهای جامعه‌ مدنی مورد بحث قرار می­گیرند و به نقش آن‌ها در تغییر دموکراتیک می‌پردازیم. اتحادیه‌ها سازمان‌هایی هستند که به مردم کارگر، نیرو و قدرتی جمعی می‌دهند که تمرکزی مشخص بر زندگی کاری آنان دارد. اتحادیه‌ها نقش مهمی در بهبود جوامعی دارند که اعضایشان در آن‌ها زندگی می‌کنند و برای اعضایشان و به طور عمومی برای مردم کارگر، قدرت سیاسی می‌‌سازند. از سال ۱۹۸۹ اتحادیه‌ها در جنبش‌های دموکراتیک برای سرنگونی حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در سراسر جهان پیشرو بوده‌اند. از این روست که در میان تمام نهادهای جامعه مدنی، حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه بیشترین وحشت را از اتحادیه‌ها دارند و هیچ نهادی به اندازه اتحادیه‌ها آن‌ها را تهدید نمی‌کند.

در این جلسه تحلیلی گسترده از جامعه مدنی به عنوان مفهومی کلیدی در جنبش‌های دموکراتیک علیه حکومت‌های اقتدارگرا...
در این جلسه، اتحادیه‌ها به عنوان یکی از نهادهای جامعه‌ مدنی مورد بحث قرار می­گیرند و به نقش آن‌ها در...
در این جلسه به تجربیات جنبش کارگری آمریکا و هم­بستگی بین‌المللی آن با اتحادیه‌هایی که برای دموکراسی تلاش...

تاریخ

2012

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی