Search

English

جلسه سوم: عوامل اعتیاد

 

در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه و سیاست‌گذاران به این مسائل و جنبه‌های حقوق انسانی در این زمینه‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

توصیف جلسه:

  • پیش‌زمینه‌ها و فاکتورهایی که فرد را در زمینه اعتیاد آسیب‌پذیر می‌نماید تشریح می‌گردد.
  • سیاست‌های پیش‌گیری، درمانی و کاهش آسیب در اعتیاد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
  • روند ابتلا به اعتیاد توضیح داده می‌شود.
  • میزان ابتلا به اعتیاد در ایران ارائه می‌شود.
  • فاکتورهای گرایش به اعتیاد تزریقی نام برده می‌شود.
  • اقدامات پیش‌گیری‌کننده از اعتیاد در مراحل مختلف زندگی تشریح می‌گردد.
  • نقش خانواده‌ها در اعتیاد و پیش‌گیری از آن تحلیل می‌شود.

 

در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه و...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه و...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه و...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه و...
  در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه و...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه و...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نگاه فرد، خانواده، جامعه و...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی