Search

English

ارسال نامه زندانیان غیرایرانی به خارج از زندان


بر اساس مواد ۲۳۰و ۲۳۱ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نامه‌های زندانیان غیر ایرانی به زبان غیر فارسی، قبل از ارسال به هر روشی که امکان دارد به فارسی ترجمه می‌شود و یک نسخه از آن در پرونده زندانی در زندان بایگانی می‌شود. سپس اگر ارسال نامه به مقصد، ایرادی نداشته باشد، از طریق اداره کل زندان‌های استان ارسال می‌شود. همچنین نامه‌های زندانیان خارجی خطاب به نماینده سیاسی و کنسولی یا حافظ منافع کشورشان، از طریق اداره کل زندان‌های استان به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود تا از آن طریق به دست نمایندگی‌ها و کنسولگری‌ها یا حافظ منافع کشور مربوط برسد. همچنین اگر زندانیان از هریک از مقامات قضائی یا مسئولان زندان یا هر شخص دیگری شکایتی داشته باشند، می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه الکترونیک قضائی یا سامانه هوشمند ثبت و ارسال کنند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...