Search

English

دریافت مرسولات پستی از خارج از زندان


آیا هر آنچه از بیرون زندان به نام زندانی پست می‌شود، باید در اختیار او قرار گیرد؟ همه‌ مرسولات پستی قبل از تسلیم و تحویل به زندانی، توسط ماموران زندان و در مکانی مجهز به دوربین، بازرسی می‌شوند. هر آنچه که برای زندانی پست شده، اگر از موارد غیرمجاز نباشد در اختیار زندانی قرار می‌گیرد، و اگر از موارد غیرمجاز باشد، بر اساس ماده ۲۳۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دو حالت به وجود می‌آید: ۱- اگر محموله پستی، از موارد غیرمجاز است اما نگهداری آن‌ها جرم نیست، در این صورت به خانواده یا بستگان زندانی مسترد می‌شود. اگر زندانی اقوام یا بستگانی نداشته باشد که مرسوله پستی غیرمجاز را تحویلش دهند، در این صورت، آن بسته، صورتجلسه می‌شود و جزء اموال زندانی محسوب و ضبط می‌شود و موقع آزادی به او تحویل داده می‌شود. ۲- اگر بسته پستی، از مواردی است که نگهداری آن‌ها جرم است، در این صورت موضوع به مقام قضائی گزارش می‌شود تا در مورد آن تصمیم بگیرد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...