Search

English

ملاقات برای زندانیان خارجی

آیا زندانیان یا بازداشتی های خارجی – که قوم و خویشی در ایران ندارند – تمام مدت حبس یا بازداشت خود را بدون ملاقات می‌گذرانند؟ خانواده‌های این زندانیان می‌توانند با سفر به ایران با آن‌ها ملاقات داشته باشند. ملاقات بستگان زندانی غیرایرانی باید با حضور مترجم صورت بگیرد، مگر اینکه آن‌ها در زمان ملاقات با هم به زبان فارسی صحبت کنند. این زندانیان علاوه بر خانواده‌شان، می‌توانند با نماینده سیاسی و کنسولی کشور متبوع خود نیز ملاقات داشته باشند.

در این صورت این مقامات باید با معرفی‌نامه وزارت امور خارجه و تصمیم دادستان کل کشور ملاقات کنند. زندانیانی که کشورشان در ایران نماینده سیاسی یا کنسولی ندارد، می‌توانند با نماینده سیاسی یا کنسولی کشوری که حافظ منافع کشور متبوع آن‌ها است، ملاقات داشته باشند.

طبق ماده ۲۱۷ و تبصره ماده ۲۱۸ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها، در صورتی که محکومیت زندانی خارجی منجر به حکم قطعی نشده باشد، برای ملاقات با نماینده کنسولی، علاوه بر نظر دادستان کل کشور باید موافقت قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده را هم جلب کنند. ملاقات زندانی خارجی محکوم به جرم امنیتی، یا باید با حضور یک نفر از کارکنان زندان و آشنا به زبان زندانی انجام گیرد، یا با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات زندان و مترجم مورد اطمینان انجام شود؛ مگر اینکه مکالمه به زبان فارسی باشد. بر اساس ماده ۲۱۸ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانی وظیفه‌ای برای پرداخت حق‌الزحمه مترجم ندارد و این هزینه به عهده سازمان زندان‌ها است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...