Search

English

افراد دارای بیماری حاد، نباید زندانی شوند

پذیرش محکومان بیمار با پذیرش افراد عادی متفاوت است و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

پذیرش زندان به محض برخورد با فرد زندانی یا بازداشتی، وضعیت ظاهری او را کنترل می‌کند و چنانچه بیماری حادی داشته باشد، پیش از پذیرش، یک صورت‌جلسه تنظیم می‌کند و او را به بهداری زندان معرفی می‌کند تا توسط پزشک زندان معاینه شود.

در مواردی که در وضع ظاهری زندانی، آثار ضرب و جرح دیده شود هم، پیش از پذیرش، از آثار ضرب و جرح موجود بر بدن او، عکس گرفته می‌شود و صورت‌جلسه تنظیم و به امضا و اثر انگشت مأمورِ بدرقه می‌رسد، و بعد، زندانی به بهداری زندان معرفی می‌شود تا معاینه شود.

رئیس موسسه هم بلافاصله با گزارشِ کتبیِ مأمور پذیرش، در جریان امر قرار می‌گیرد تا مرجع قضائی مورد نظر را در جریان بگذارد. مسئولین پذیرش موسسه، زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال زندان، بازداشت‌گاهها، کانون‌های اصالح و تربیت، یا اردوی بازپروری، مکلف هستند که در زمان پذیرش زندانی، وضعیت ظاهری او را هم از نظر جسمی و روانی مورد توجه قرار دهند. و هم از نظر وجود آثار ضرب و جرح بر بدنش کنترل کنند.

در صورت مشاهده نشانی از بیماری‌های روانی یا جسمانی، باید پیش از پذیرش، زندانی را برای انجام معاینات پزشکی به بهداری معرفی کنند تا توسط پزشک زندان معاینه شود.

بر اساس ماده ۵۵ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانی‌ای که بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم دارد، مجروح است، یا مصدومیتی دارد که نیازمند مراقبت‌های پزشکی درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی، نباید پذیرش ‌شود و باید به مراکز درمانی معرفی شده و مراتب به مرجع قضائی اطلاع داده شود.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...