Search

English

درس ۳: ویژگی‌های حکومت دموکراتیک

پرسش‌های این درس

١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟

۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس حکومت در دموکراسی پاسخگو بودن نظام را سبب میشود؟

۱ – ترتیبات نهادینه مورد استفاده در دولتهای دموکراتیک برای پاسخگویی کداماند؟

٤ – مهمترین نهادهایی که در دموکراسی تأمینکننده پاسخگویی هستند، کداماند؟

٥ – چگونه انتخابات و نظامهای انتخاباتی مختلف پاسخگویی را ممکن میسازند

احزاب سیاسی چگونه پاسخگویی نظام دموکراتیک را ممکن میسازند؟

٧ – قوه مجریه چه کارهایی را باید برای پوشش دادن به مهمترین وظایف دولت انجام دهد؟

٨ – پایداری یک دموکراسی سالم در گرو چیست؟

دموکراسی چیست؟ دموکراسی شیوه کشورداری است که تمام مردم در امور کشور و تصمیم گیری های دولت از راه انتخاب...
فهرست مطالب ۱ – ارزش ها و اصول بنيادين دموکراسی کدام اند؟ ۲ – چه رابطه ای ميان دموکراسی...
پرسش‌های این درس ١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟ ۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس...
پرسش‌های این درس ١ – حکومت قانون در مغرب‌زمین چگونه به میراث گذارده شد و برخی از ویژگیهای آن کدام اند؟ ۲...
فهرست مطالب ۱ – جامعه مدنی چيست؟ ۲ – اهميت فکرت جامعه مدنی در چيست؟ ۳ – جايگاه جامعه مدنی در نظام...
فهرست مطالب ۱ – کدام حقوق در دموکراسی به رسميت شناخته شده اند؟ ۲ – شکوفايی دموکراسی مستلزم چه چيزی...
چرا برخی از جوامع به دمکراسی دست یافتند و برخی هنوز در برابر آن مقاومت می کنند؟ (Democratic transformation)...
فهرست مطالب: –کدام عوامل روی گشايش فرآيندهای گذار به دموکراسی مؤثر بوده اند؟ -کدام شرايط اجتماعی...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی