Search

English

درس ۸: گذار از دیکتاتوری های بلوک شرق

فهرست مطالب:

کدام عوامل روی گشايش فرآيندهای گذار به دموکراسی مؤثر بوده اند؟

-کدام شرايط اجتماعی برای رشد و پرورش دموکراسی مساعدند؟

-چه نوعی از گذار به دموکراسی تاکنون رخ داده است؟

-تأثير و راهکارهای عدم خشونت در گذارهای به دموکراسی چه بوده است؟

– چه نوع دموکراسی هايی در جريان اين گذارها از بطن خودکامگی برآمده اند؟

– فرضيه صلح دموکراتيک چيست؟

– آيا دموکراسی حق بشر است؟

 – چه نوع شبکه ها و اتحادهای جامعه مدنی را می توان برای گذار به دموکراسی توصيه کرد؟

– سازمان های جامعه مدنی چه نقشی می توانند در گذار به دموکراسی ايفا کنند؟

– نتيجه گيری ما از اين بحث چيست؟

دموکراسی چیست؟ دموکراسی شیوه کشورداری است که تمام مردم در امور کشور و تصمیم گیری های دولت از راه انتخاب...
فهرست مطالب ۱ – ارزش ها و اصول بنيادين دموکراسی کدام اند؟ ۲ – چه رابطه ای ميان دموکراسی...
پرسش‌های این درس ١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟ ۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس...
پرسش‌های این درس ١ – حکومت قانون در مغرب‌زمین چگونه به میراث گذارده شد و برخی از ویژگیهای آن کدام اند؟ ۲...
فهرست مطالب ۱ – جامعه مدنی چيست؟ ۲ – اهميت فکرت جامعه مدنی در چيست؟ ۳ – جايگاه جامعه مدنی در نظام...
فهرست مطالب ۱ – کدام حقوق در دموکراسی به رسميت شناخته شده اند؟ ۲ – شکوفايی دموکراسی مستلزم چه چيزی...
چرا برخی از جوامع به دمکراسی دست یافتند و برخی هنوز در برابر آن مقاومت می کنند؟ (Democratic transformation)...
فهرست مطالب: –کدام عوامل روی گشايش فرآيندهای گذار به دموکراسی مؤثر بوده اند؟ -کدام شرايط اجتماعی...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی