English

وبینار دوم: سیاست خارجی؛ گسست‌ها و تداوم‌ها

آیا می‌توان شاخص‌هایی را بازشناسی کرد که فارغ از این یا آن حکومت در سیاست خارجی ایران تداوم یافته است؟ چه عناصری در فرهنگ سیاسی به تداوم این شاخص‌ها یاری رسانده؟ تحول حکومت‌ها چه تغییر عمده‌ای در فرهنگ سیاسی ایران در دوران جدید (از پهلوی به این‌سو) پدیدآورده است؟

 

چه عناصری در فرهنگ سیاسی ایران جامعه و حکومت را به هم پیوند می‌دهد و کدام عناصر آن‌ها را از هم‌دیگر جدا...
آیا می‌توان شاخص‌هایی را بازشناسی کرد که فارغ از این یا آن حکومت در سیاست خارجی ایران تداوم یافته است؟...
آیا برقراری صلح در خاورمیانه بدون تغییری بنیادی در فرهنگ سیاسی تک تک کشورهای آن ممکن است؟ در موقعیت تنش...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی