Search

English

بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس

  • بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس
  • بهداشت جهانی و تعریف سلامتی جنسی

وبینار اول از مجموعه وبینارهای جنسیت٬ سکس و سلامتی٬ به  بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس می‌پردازد. سلامت جنسی٬ نتیجه رفاه جسمانی٬ روانی و اجتماعی تک‌تک شهروندان در پهنه سکس و سکسوالیته است و بهداشت جنسی٬ به دنبال حفظ این سلامتی است. سکس یکی از نیازهای مهم بشر است و بخش مهمی از یک جامعه پویا به‌شمار می‌رود و پرداختن به آن٬ برای پرداختن به زندگی اجتماعی و مدنی افراد  لازم و ضروری است. بنابراین٬ درباره سکس باید گفتگو شود و به افراد جامعه آموزش داده شود. ولی در ایران مجال این گفتگو فراهم نیست. در این جلسه دلایل ضرورت گفتگو از سکس تشریح می‌شوند. در بخش دوم وبینار٬ تعریف بهداشت جهانی از سلامتی جنسی ارائه شده و سلامتی و حق را در پهنه سکسوالیته در تعهدات بین‌المللی تعریف می‌کند.

بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس بهداشت جهانی و تعریف سلامتی جنسی وبینار اول از مجموعه وبینارهای جنسیت٬...
 پدیده آبرو٬ نشانه‌ها و آسیب‌های آن اضطراب‌های جنسی و نشانه‌شناسی آن   وبینار سوم از مجموعه وبینارهای...
سکس سالم و امن یک حق انسانی است سکس‌های خطرناک را بشناسیم و چگونه از آنها اجتناب کنیم وبینار چهارم از...
انقلاب سکسی جوانان در دهه ۶۰ میلادی شخصیت٬ جنسیت و سکسوالیته در پهنه روان‌شناسی جدید وبینار دوم از مجموعه...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی