Search

English

وحى هر چه باشد، شكل اصلى آن گفتاری بوده است. در اين‌باره هيچ خلافى ميان مسلمانان نيست. اما گفتاری بودن وحى چه روش‌شـناسى ويژه‌ای را برای فهم آن ايجاب می‌کند؟ اساساً گفتاری بودن يک سخن چه نسبتى ميان آن سخن و حقيقت برقرار می‌کند؟ در اين گفتار به «چرخش زبان‌شـناختى» اشاره خواهد رفت و پيامدهای آن در فهم گفتار وحيانى.

در اين‌که وحى گفتار بوده، اختلافى ميان مسلمانان نيست. اختلاف از آن‌جا آغاز می‌شود که بحث بر سر چگونگی...
در این جلسه مباحث مقدماتی وبینار بررسی می گردد.
ميان گفتار و صورت مکتوب آن گفتار، شكافى معناشـناختى وجود دارد. به محض آن‌که سخنى از گفتار به نوشـتار...
وحى هر چه باشد، شكل اصلى آن گفتاری بوده است. در اين‌باره هيچ خلافى ميان مسلمانان نيست. اما گفتاری بودن...
در اين گفتار به تعريف دو فرهنگ شفاهی و فرهنگ نوشـتاری و بيان تفاوت‌های آن دو خواهيم پرداخت. فرهنگ شفاهی...
قرآن چيست؟ مسلمانان چه تعريف يا برداشـتى از مقوله‌ی وحى داشـته‌اند؟ در سده‌ی بيسـتم چگونه مسلمانان کوشـيدند...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی