Search

English

گسست های معنا شناختی: چه چیزهایی درباره قرآن نمی توان گفت؟

ميان گفتار و صورت مکتوب آن گفتار، شكافى معناشـناختى وجود دارد. به محض آن‌که سخنى از گفتار به نوشـتار درمی‌آيد از نظام نشانگی خاصى به نظام نشانگی ديگری وارد می‌شود؛ معنا دچار تحول بنيادی می‌گردد. اين گسست معناشـناختى درباره‌ی قرآن را چگونه می‌توان توضيح داد؟ در بيان شرح پيامدهای اين گسست می‌توان پرسـيد چه ادعاهايى درباره‌ی قرآن روا نيست. برای نمونه، تبيين خواهد شد چرا قرآن نمی‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار بگيرد. به سخن ديگر، چرا دعوی «شريعت» يا «قانون الاهی» دفاع‌ناپذير است.

در اين‌که وحى گفتار بوده، اختلافى ميان مسلمانان نيست. اختلاف از آن‌جا آغاز می‌شود که بحث بر سر چگونگی...
در این جلسه مباحث مقدماتی وبینار بررسی می گردد.
ميان گفتار و صورت مکتوب آن گفتار، شكافى معناشـناختى وجود دارد. به محض آن‌که سخنى از گفتار به نوشـتار...
وحى هر چه باشد، شكل اصلى آن گفتاری بوده است. در اين‌باره هيچ خلافى ميان مسلمانان نيست. اما گفتاری بودن...
در اين گفتار به تعريف دو فرهنگ شفاهی و فرهنگ نوشـتاری و بيان تفاوت‌های آن دو خواهيم پرداخت. فرهنگ شفاهی...
قرآن چيست؟ مسلمانان چه تعريف يا برداشـتى از مقوله‌ی وحى داشـته‌اند؟ در سده‌ی بيسـتم چگونه مسلمانان کوشـيدند...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی