Search

English

متن در فرهنگ شفاهی و کلام در فرهنگ نوشتاری

در اين گفتار به تعريف دو فرهنگ شفاهی و فرهنگ نوشـتاری و بيان تفاوت‌های آن دو خواهيم پرداخت. فرهنگ شفاهی بدون متن نوشـتاری نيست و فرهنگ نوشـتاری نيز بدون كلام شفاهی نمی‌تواند باشد. اما ماهيت متن در بستر فرهنگ شفاهی و سرشت و كارکرد كلام شفاهی در سـياق فرهنگ نوشـتاری متفاوت است. قرآن متنى بود که در درون متن شفاهی پديدآمد و برای مدتى دراز فهميده شد. اکنون اين متن در درون فرهنگ نوشـتاری توليد و فهم می‌شود. اين نکته چه دگرگونى‌های بنيادی در فهم ما از پديده‌ی قرآن ايجاد می‌کند؟

در اين‌که وحى گفتار بوده، اختلافى ميان مسلمانان نيست. اختلاف از آن‌جا آغاز می‌شود که بحث بر سر چگونگی...
در این جلسه مباحث مقدماتی وبینار بررسی می گردد.
ميان گفتار و صورت مکتوب آن گفتار، شكافى معناشـناختى وجود دارد. به محض آن‌که سخنى از گفتار به نوشـتار...
وحى هر چه باشد، شكل اصلى آن گفتاری بوده است. در اين‌باره هيچ خلافى ميان مسلمانان نيست. اما گفتاری بودن...
در اين گفتار به تعريف دو فرهنگ شفاهی و فرهنگ نوشـتاری و بيان تفاوت‌های آن دو خواهيم پرداخت. فرهنگ شفاهی...
قرآن چيست؟ مسلمانان چه تعريف يا برداشـتى از مقوله‌ی وحى داشـته‌اند؟ در سده‌ی بيسـتم چگونه مسلمانان کوشـيدند...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی