Search

English

جلسه ۱: دموکراسی لیبرال چیست؟

دموکراسی چیست؟

دموکراسی شیوه کشورداری است که تمام مردم در امور کشور و تصمیم گیری های دولت از راه انتخاب آزاد و شفاف نمایندگان خود در پارلمان یا مجلس مشارکت می کنند. دموکراسی یک نوع نیست و در یک فرایند تکامل می یابد.

دموکراسی لیبرال مبتنی بر قانون اساسی چیست؟

۱-  مشروطیت: اعطای قدرت، محدودیت های اعمال شده بر قدرت،

۲- حکومت قانون بازبینی قضایی

۳- تفکیک دولت از مذهب

۴- دموکراسی لیبرال: دولت پاسخگو

دموکراسی چیست؟ دموکراسی شیوه کشورداری است که تمام مردم در امور کشور و تصمیم گیری های دولت از راه انتخاب...
۱ – ارزش ها و اصول بنيادين دموکراسی کدام اند؟ ۲ – چه رابطه ای ميان دموکراسی و عدالت وجود...
پرسش‌های این درس ١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟ ۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس...
پرسش‌های این درس ١ – حکومت قانون در مغرب‌زمین چگونه به میراث گذارده شد و برخی از ویژگیهای آن کدام اند؟ ۲...
۱ – جامعه مدنی چيست؟ ۲ – اهميت فکرت جامعه مدنی در چيست؟ ۳ – جايگاه جامعه مدنی در نظام های دموکراتيک،...
۱ – کدام حقوق در دموکراسی به رسميت شناخته شده اند؟ ۲ – شکوفايی دموکراسی مستلزم چه چيزی از جانب شهروندان...
چرا برخی از جوامع به دمکراسی دست یافتند و  برخی هنوز در برابر آن مقاومت می کنند؟  (Democratic...
–کدام عوامل روی گشايش فرآيندهای گذار به دموکراسی مؤثر بوده اند؟ -کدام شرايط اجتماعی برای رشد...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی