Search

English

جلسه ۴: حکومت قانون

پرسش‌های این درس

١ – حکومت قانون در مغرب‌زمین چگونه به میراث گذارده شد و برخی از ویژگیهای آن کدام اند؟

۲ – حکومت قانون چیست؟

۳ – نظریه های ذاتی حکومت قانون کدام اند؟

٤ – مشکلات معاصر حکومت قانون کدام اند؟

٥ – شهروندان چه نقشی در حمایت و در بهبود حکومت قانون دارند؟

٦ – اهمیت حکومت قانون در یک دموکراسی لیبرال و مبتنی بر قانون اساسی در چیست؟

دموکراسی چیست؟ دموکراسی شیوه کشورداری است که تمام مردم در امور کشور و تصمیم گیری های دولت از راه انتخاب...
۱ – ارزش ها و اصول بنيادين دموکراسی کدام اند؟ ۲ – چه رابطه ای ميان دموکراسی و عدالت وجود...
پرسش‌های این درس ١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟ ۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس...
پرسش‌های این درس ١ – حکومت قانون در مغرب‌زمین چگونه به میراث گذارده شد و برخی از ویژگیهای آن کدام اند؟ ۲...
۱ – جامعه مدنی چيست؟ ۲ – اهميت فکرت جامعه مدنی در چيست؟ ۳ – جايگاه جامعه مدنی در نظام های دموکراتيک،...
۱ – کدام حقوق در دموکراسی به رسميت شناخته شده اند؟ ۲ – شکوفايی دموکراسی مستلزم چه چيزی از جانب شهروندان...
چرا برخی از جوامع به دمکراسی دست یافتند و  برخی هنوز در برابر آن مقاومت می کنند؟  (Democratic...
–کدام عوامل روی گشايش فرآيندهای گذار به دموکراسی مؤثر بوده اند؟ -کدام شرايط اجتماعی برای رشد...

تاریخ

2012

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی