Search

English

جلسه ۷: موج سوم دمکراسی

چرا برخی از جوامع به دمکراسی دست یافتند و  برخی هنوز در برابر آن مقاومت می کنند؟

 (Democratic transformation) دگرديسی دموکراتيک

  (Democratic replacement) جايگزينی دموکراتيک

 (Democratic transplacement) تراگذاری دموکراتيک

(Partial democracy) دموکراسی نسبی

(Pseudo democracy) شبه دموکراسی

Democracy) Electoral) دموکراسی انتخاباتی

سه موج دمکراسی، پیش نیازها، جامعه باز، گردش آزاد اطلاعات، و مشارکت رسمی زنان در اقتصاد،

اقتصاد بازار، انتخابات آزاد، دولت پاسخگو   

  انواع تاریخی دمکراسی

ظهور دموکراسی های مدرن از قرن ۱۹ ميلادی

موج اول دموکراسی 1828

موج دوم دموکراسی ( ۱۹٤٥ تا ۱۹٦۲ )                                                              

رقابت در عرصه جهانی برای توسعه سیاسی و اقتصادی: ویلسونیسم در برابر لنینسیم (امانوئل والرستاین)

درجنگ جهانی اول و دوم، پیدایش و شکست فاشیسم، آغاز جنگ سرد میان شرق و غرب

دموکراسی چیست؟ دموکراسی شیوه کشورداری است که تمام مردم در امور کشور و تصمیم گیری های دولت از راه انتخاب...
۱ – ارزش ها و اصول بنيادين دموکراسی کدام اند؟ ۲ – چه رابطه ای ميان دموکراسی و عدالت وجود...
پرسش‌های این درس ١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟ ۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس...
پرسش‌های این درس ١ – حکومت قانون در مغرب‌زمین چگونه به میراث گذارده شد و برخی از ویژگیهای آن کدام اند؟ ۲...
۱ – جامعه مدنی چيست؟ ۲ – اهميت فکرت جامعه مدنی در چيست؟ ۳ – جايگاه جامعه مدنی در نظام های دموکراتيک،...
۱ – کدام حقوق در دموکراسی به رسميت شناخته شده اند؟ ۲ – شکوفايی دموکراسی مستلزم چه چيزی از جانب شهروندان...
چرا برخی از جوامع به دمکراسی دست یافتند و  برخی هنوز در برابر آن مقاومت می کنند؟  (Democratic...
–کدام عوامل روی گشايش فرآيندهای گذار به دموکراسی مؤثر بوده اند؟ -کدام شرايط اجتماعی برای رشد...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی