Search

English

جلسه ۳: درماندگی آموخته‌شده

جلسه سوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر نهضت فرنودی٬ روانشناس بالینی با تخصص در روان‌شناسی میان‌فرهنگی٬ همراه است؛ بر درماندگی آموخته‌شده تمرکز می‌کند. درماندگی آموخته شده در علم روانشناسی به شرایطی اشاره دارد که در آن افراد بر طبق تجربیات گذشته (مانند سرکوفت‌ها و ناکامی‌های مستمر و طولانی و مداوم) به این نتیجه می‌رسند که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی‌دانند. آنها یادگیرندگانی هستند که فکر می‌کنند هر کاری انجام دهند به موفقیت دست نمی‌یابند. این موضوع نخستین‌بار توسط مارتین سلیگمن مطرح گردید. ریشه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی درماندگی آموخته شده٬ پذیرش اجتماعی شرایط ناعادلانه با توجه به شرایط فردی و درونی شدن پذیرش این شرایط از دیگر مباحثی است که در این جلسه بررسی می شود.

 در جلسه اول از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر رضا باوفا٬ کارشناس اقتصاد٬ همراه است؛...
جلسه دوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر علی فراستی٬ عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا...
جلسه سوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر نهضت فرنودی٬ روانشناس بالینی با تخصص در روان‌شناسی...
در جلسه چهارم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر علی اکبر مهدی٬ جامعه‌شناس٬ و دکتر عطا هودشتیان٬...
جلسه سوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر آزیتا رضوان٬ معمار و برنامه‌ریز شهری و مهندس...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی