Search

English

جلسه ۶: قواعد استناد به مشاهدات و روایت‌های اختصاصی

مشاهدات یا روایت‌های اختصاصی در چه شرایطی «خبر» محسوب می‌شوند؟ در چه شرایطی انتشار رسانه‌ای مشاهدات یا روایت‌های شخصی غیرممکن است؟ در چه شرایطی انتشار رسانه‌ای مشاهدات یا روایت‌های شخصی مجاز است ولی باید در پذیرفتن آن‌ها به عنوان «فکت محکم»‌ احتیاط کرد؟

چرا روزنامه‌نگاری مبتنی بر مستندات واقعی، جایگاه برجسته‌ای در فضای رسانه‌ای ایران و جهان دارد؟ چرا روزنامه‌نگارانی...
آیا شهروند – روزنامه‌نگاران هم به فراگیری قواعد روزنامه‌نگاری مستند نیاز دارند؟ آیا این دیدگاه درست است...
آیا اولویت «فکت» بر «آرمان»، تضعیف‌کننده «روزنامه‌نگاری متعهد» (committed journalism) و پیگیری آرمان‌های...
آیا روزنامه‌نگار ممکن است که بدون دروغ گفتن هم به گمراه کردن مخاطبان خود بپردازد؟ چگونه برخی رسانه‌ها...
برای به دست آوردن فکت‌های معتبر به چه منابعی می‌توان رجوع کرد؟ رجوع صحیح به مستندات رسانه‌ها یا منابع...
مشاهدات یا روایت‌های اختصاصی در چه شرایطی «خبر» محسوب می‌شوند؟ در چه شرایطی انتشار رسانه‌ای مشاهدات یا...
چرا حداقلی از «درک ریاضی»‌ در روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاری شهروندی لازم است؟ اهمیت «عدد و رقم» در روزنامه‌نگاری...
چه منابعی برای استخراج داده‌های عددی قابل اعتماد هستند؟ چه میزان از درک ریاضی برای استناد به داده‌های...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی