Search

English

جلسه ۲: تضمین حقوق زندانیان

در این جلسه ابتدا روش‌های حقوقی تضمین حقوق زندانیان با استناد به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی مورد مداقه قرار می‌گیرد. در این خصوص به میثاق بین‌المللی مدنی-سیاسی که حقوق زندانی را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذیرش این میثاق مکلف به اجرای آن شده‌اند، اشاره می‌شود و همین‌طور به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی پرداخته می‌شود که با تکیه بر حفظ و شناسایی، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان به بیان کلی حقوق افراد تحت بازداشت و زندانیان اشاره می‌کند، موضوعی که در قطع‌نامه سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ در خصوص روش رفتار با زندانیان بر طبق حقوق بین‌الملل تحت عنوان اصول اساسی در رفتار با زندانیان ترسیم شده است. در ادامه این جلسه با برشمردن انواع زندان‌ها به زندان بسته و مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، به تفاوت زندان و بازداشت‌گاه پرداخته می‌شود و سپس با ذکر انواع بازداشت‌گاه‌ها، بازداشت‌گاه عمومی موضوع آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، بازداشت‌گاه امنیتی موضوع آیین‌نامه بازداشت‌گاه‌های امنیتی و بازداشت‌گاه موقت موضوع آیین‌نامه بازداشت‌گاه‌های موقت، موضوع سلول انفرادی و حبس فردی از نظر قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 
در ابتدای این دوره به موضوع حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات در مقام یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب...
در این جلسه ابتدا روش‌های حقوقی تضمین حقوق زندانیان با استناد به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی...
تفاوت زندانی با متهم و نیز تفاوت حبس با بازداشت موقت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوعاتی‌ست...
در این جلسه، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص تفکیک زندانیان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم،...
بخش دوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم موضوع مورد بررسی این جلسه خواهد بود که در این خصوص بحث تفکیک زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق مادی زندانیان که مبتنی بر اهداف، بازپروری و بازسازی و به‌طور کلی اصلاح زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت....
در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید در این جلسه موضوع نحوه تعیین...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی