Search

English

جلسه ۸: حقوق معنوی زندانیان ۲

در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید در این جلسه موضوع نحوه تعیین واعمال مجازات‌ها، صدور حکم معافیت از کیفر و قرار تعویق حکم و تعلیق مجازات، سیستم‌های نیمه آزادی و آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس و همچنین موارد نزول مجازات مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت. در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها بیان می‌شود که مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌شود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود البته در جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنان‌چه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود، در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. در کنار معافیت از کیفر موضوع تعویق حکم و تعلیق مجازات مورد پیش‌بینی قانونی قرار می‌گیرد و همچنین سیستم‌های نیمه‌آزادی و آزادی مشروط و نیز مجازات‌های جایگزین حبس در جهت حفظ حقوق معنوی زندانیان مورد توجه قان‌گذار بوده است. نظام آزادی مشروط در مورد محکومیت به حبس تعزیری بوده که دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط قانونی حکم به آزادی مشروط را صادر کند و مجازات‌های جایگزین حبس نیزعبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. در ادامه جلسه ضمن اشاره به موارد سقوط مجازات، موضوعات مطروحه در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان در رابطه با زندانیان عقیدتی-سیاسی مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

در ابتدای این دوره به موضوع حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات در مقام یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب...
در این جلسه ابتدا روش‌های حقوقی تضمین حقوق زندانیان با استناد به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی...
تفاوت زندانی با متهم و نیز تفاوت حبس با بازداشت موقت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوعاتی‌ست...
در این جلسه، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص تفکیک زندانیان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم،...
بخش دوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم موضوع مورد بررسی این جلسه خواهد بود که در این خصوص بحث تفکیک زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق مادی زندانیان که مبتنی بر اهداف، بازپروری و بازسازی و به‌طور کلی اصلاح زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت....
در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید در این جلسه موضوع نحوه تعیین...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی