Search

English

جلسه ۴: تفکیک زندانیان ۱

در این جلسه، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص تفکیک زندانیان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسماني و رواني، چگونگي شخصيت و استعداد و ميزان تحصيلات و تخصص مورد اشاره قرار می‌گیرد و آئين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان مصوب ۱۳۸۵/۹/۹ که در اجراي ماده ۹ قانون تبديل شورای سرپرستي زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶ مجلس شوراي اسلامي و به منظور اجراي هر چه بهتر روش‌هاي درماني، اصلاحي و تربيتي و نيل به اهداف عاليه سازماني، حفظ حقوق و كرامت زندانيان و افزايش درجه امنيت زندان‌ها تصويب شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق این آیین‌نامه تفكيك و طبقه‌بندي عبارت است از جداسازي زندانيان از يكديگر در زندان، بازداشت‌گاه و يا مراكز اقدامات تأميني و تربيتي كشور از حيث جنس، سن، نوع جرم، وضعيت قضائي (متهم و محكوم) و وضعيت سلامتي. در ادامه جلسه برای تبیین و بررسی موضوع تفکیک زندانیان این مبحث را به دو بخش کلی تقسیم می‌کنیم که در این جلسه به بخش اول تفکیک زندانیان بر اساس سن، جنسیت و وضعیت سلامتی پرداخته می‌شود و در این ارتباط وضعیت نوجوانان، زنان ( با اشاره به قواعد بانکوک و توکیو)، سالمندان و افراد همجنس‌گرا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد وبخش دوم موضوع تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم در جلسه آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ابتدای این دوره به موضوع حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات در مقام یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب...
در این جلسه ابتدا روش‌های حقوقی تضمین حقوق زندانیان با استناد به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی...
تفاوت زندانی با متهم و نیز تفاوت حبس با بازداشت موقت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوعاتی‌ست...
در این جلسه، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص تفکیک زندانیان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم،...
بخش دوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم موضوع مورد بررسی این جلسه خواهد بود که در این خصوص بحث تفکیک زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق مادی زندانیان که مبتنی بر اهداف، بازپروری و بازسازی و به‌طور کلی اصلاح زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت....
در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید در این جلسه موضوع نحوه تعیین...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی